Vítejte webových stránkách Uhelných Skladů Dačice s.r.o.

Bílinské hnědé uhlí

V této sekci najdete reklamační řád, který použijte v případě reklamaci zboží.

Kapitoly

 1. Jakostní reklamace
 2. Váhová reklamace

Jakostní reklamace

 1. Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogů prvovýrobců (dolů, koksoven.
 2. Prodávající neodpovídá za vady jakosti tuhých paliv, které byly způsobeny po splnění dodávky nebo způsobeny neodvratitelnými událostmi.
 3. Záruční doba pro zjevné vady jakosti je 10 dnů od data expedice dle prodejky.
 4. Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí kupující prodávajícímu zjištěné vady jakosti s uvedením návrhu na jejich vypořádání. Dohodnutý způsob vypořádání nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Nedojde-li po oznámení vady jakosti k jiné dohodě, je kupující povinen reklamovanou dodávku odděleně uskladnit a označit.
 6. Prodávající je povinen neprodleně sdělit kupujícímu, zda se k vyřízení reklamace dostaví do dvou pracovních dnů od jeho nahlášení.
 7. V případě, že prodávající do dvou pracovních dnů od oznámení závady nepotvrdí svojí účast na kontrolní přejímce nebo sdělí, že se k přijemce nedostaví, provede kupující odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy sám a písemně prodávajícímu do 8 dnů zjištěné vady současně s návrhem na způsob vyřízení.
 8. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z prodejní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody, způsobenou jakostí paliva, na které se sleva vztahuje.
 9. Neumožní-li kupující prodávajícímu prověřit jakost reklamovaného paliva, nenese prodávající odpovědnost za reklamované vady.
 10. Při reklamační činnosti v místě kupujícího je povinen kupující vytvořit prodávajícímu vhodné podmínky k ověření oprávněnosti jakostní reklamace.
 11. Kupující může předisponovat reklamovanou dodávku pouze po dohodě s prodávajícím.
 12. Při oprávněném odmítnutí dodávky na základě zjištěných vad jakosti je prodávající povinen dát kupujícímu neprodleně k dispozici, jak má s vadnýmm palivem naložit.
 13. Náklady na rozhodčí analýzu nese prodávající jen tehdy, byla-li vada jakosti prokázána.
 14. Prodávající nejpozději do jednoho měsíce od obdržení protokolu a vadách sdělí kupujícímu, jakým způsobem byly reklamace vyřízeny.

Váhová reklamace

 1. Kupující uplaňuje váhové reklamace u prodejce.
 2. Náklady na převážení hmotnosti a dopravu platí prodejce jen tehdy, je-li reklamace oprávněná, kontrolu hmotnosti lze provést na naší cejchované váze, ověřené metrologickým institutem.
 3. Prodávající si vyhrazuje vzhledem k povaze dodávky případnou maximální váhovou toleranci +/-5% z množství dodaného zboží.
 4. Převážení hmotnosti 100,- Kč, doprava 33,- Kč/1 km vč DPH